Pla d'Impuls de la Lectura a l'institut Castelló d'EmpúriesUn cop acabat el Projecte d’Innovació, Programa d’Innovació educativa Biblioteques escolars “puntedu” en la primera convocatòria 2005-08, l’Institut Castelló d’Empúries (Alt Empordà) ha continuat vetllant per la lectura. Tot el professorat ha treballat de cara a la comprensió lectora des de les seves matèries. Des de la coordinació de biblioteca s’ha continuat organitzant les biblioteques d’aula. Des de la cooperació amb la biblioteca pública també s’ha continuat organitzant les visites d’usuaris i de formació.

Ara, durant el curs 2012-13 entra en funcionament el Pla Impuls de la lectura. És un pla de govern  que té com a propòsit reduir el fracàs escolar, tot afavorint la lectura sistemàtica al llarg de l’escolaritat bàsica, així com establir un Pla Nacional de Lectura per a infants i joves.  Els seus objectius generals són: impulsar la lectura en totes les àrees i matèries del currículum, i fomentar l’hàbit lector i el plaer de llegir. Els seus objectius específics són incorporar l’autoavaluació com a estratègia d’aprenentatge, la reflexió sobre què i com s’ha après, i incrementar l’estona de dedicació a la lectura i el nombre d’experiències lectores.

Els tres puntals de la competència lectora són: saber llegir, llegir per aprendre (competència informacional), i el gust per llegir. Les línies d’intervenció del Departament són: l'impuls de la cultura avaluativa dels centres, i la millora de les estratègies metodològiques i l’aplicació de noves propostes.  Les idees de força són: l’anàlisi de la lectura en el centre i els objectius de millora, així com el fet de l’autonomia de l’alumnat. El desenvolupament del pla contempla un compromís del centre durant tres cursos.

Durant el primer any es fa la presentació del pla i la sensibilització en l’entorn educatiu. El grup impulsor en serà el responsable. Més endavant, es fa una diagnosi sobre l’estat de la lectura a l'institut. Un cop analitzats els resultats, es marquen els objectius de millora que es volen aconseguir i, a la vegada, es fa el seminari de formació La lectura i els centres educatius.  Aquest seminari consta de cinc sessions, que es duen a terme al Serveis Educatius de l'Alt Empordà (SEAE), on s’aprofita per redactar el pla de lectura de centre.

Durant el segon curs es fa un seminari sobre tallers de lectura, i s'implementa en algunes aules. Els grups d'experimentació seran grups-classe d'alumnes, amb els quals s'experimentarà el que s'està treballant al seminari. El grup de dades serà un subconjunt de tres o quatre alumnes del grup d'experimentació. S'escolliran d'alumnes que siguin susceptibles de millorar en els seus resultats, sigui quin sigui el seu nivell lector de partida. No en poden formar part aquells alumnes que, pel seu perfil, es considera que tenen poc marge de millora.

Durant el tercer curs es generalitza i consolida la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum, per tal d’augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, tot tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Per acabar, cal destacar-hi els programes de suport a l'impuls de la lectura, entre els quals hi ha El Gust per la Lectura, el Pla d'Actualització del Programad'Immersió Lingüística i el Programade Biblioteca Escolar "puntedu". En aquest sentit, cal deixar constància del fet que a l’Institut Castelló d’Empúries, des de fa anys, ja es treballa per la lectura amb l’aplicació del programa Puntedu.

Passadís de l'institut Castelló d'Empúries
Eulàlia Rodríguez (Institut Castelló d'Empúries, Xarxa de Biblioteques Escolars de Secundària de Girona i Grup Bibliomèdia).

Comentaris