Pla local de lectura de Santa Susanna


Partim de la base que l’educació no és només feina de l’escola, sinó de tota la societat. És en aquest marc i amb aquesta concepció que la col·laboració entre la biblioteca escolar i la biblioteca municipal pren tot el seu sentit i dóna eficàcia a la tasca de l’una i de l’altra que, així, es poden veure complementades i reforçades.

L’Escola Santa Susanna de Santa Susanna (Maresme) ja fa anys que col·laborem amb la Biblioteca Municipal de Santa Susanna. Des de la nostra biblioteca SERBILL participem activament en les activitats que organitza la Biblioteca Municipal del poble.

Com a conseqüència d’aquesta col·laboració i dels altres centres educatius del poble, neix la necessitat de crear un: PLA LOCAL DE LECTURA DE SANTA SUSANNA. En el marc del qual cal inscriure totes les actuacions desplegades des dels dos espais de lectura: l’escolar i el municipal.

Els antecedents d’aquest Pla Local de Lectura els trobem en el projecte “La Biblioteca va a l’escola”, que s’està portant a terme de manera regular des del curs 2008-2009. Des d’aquell moment les activitats que es proposaven s’han anat consolidant i augmentant el nombre de cursos a qui s’ofereixen. 
Activitats com: Maletes Viatgeres, L’hora del conte (en horari escolar), Club de lectura a primària, Lots d’aula, Visites a la Biblioteca Municipal,... són les propostes que s’han mantingut durant tot aquest temps i amb bona acollida per part de les famílies i els centres educatius.

Aquest curs 2012-2013 al nostre municipi, s’inicia el projecte d’elaborar el Pla Local de Lectura de Santa Susanna. Els objectius principals del projecte són:
 • Impulsar una xarxa de col·laboració entre la Biblioteca Municipal, les escoles, la llar d’infants, les famílies i el municipi en la promoció de la lectura i el coneixement.
 • Promoure l’ús eficient dels recursos del municipi.
 • Dinamitzar i promocionar l’ús de la Biblioteca Municipal de Santa Susanna.
 • Establir vincles que facilitin la relació de l’escola amb el poble, contribuint així amb el sentiment de pertinença dels infants i les seves famílies.
 • Fer participar i implicar als infants en les diferents propostes perquè les millorin, les canviïn, en proposin de noves, en definitiva fer de la lectura un hàbit propi no imposat, ni subjecte a anàlisi o valoració.
 • Dinamitzar el treball en xarxa entre els centres implicats en l’educació i la formació dels infants.
 • Adherir-nos a programes de lectura d’àmbit nacional i estatal.

Aquest Pla local de lectura es desenvolupa mitjançant els programes anuals que ha de redactar el consell.
El Pla Local de Lectura s’adreça als infants escolaritzats als centres de Santa Susanna i per tant en edats compreses entre 0 i 12 anys.
 • Els agents que formen part d’aquest Pla Local són els següents:
 • Bibliotecària Municipal.
 • Representants de les escoles i de cada cicle.
 • Representant de la Llar d’infants.
 • Tècnica de l’àrea d’educació.
 • Els alumnes queden representats en el Consell Escolar Municipal i s’implicaran directament en els programes anuals.

Els representants esmentats anteriorment, són els que formarien el Consell del Pla Local de Lectura, que té la missió de desenvolupar el Pla Local mitjançant els programes anuals de lectura.
Val a dir, que en funció dels programes nacionals/estatals  als que ens adherim caldrà la implicació d’altres agents com per exemple el CAP, l’Associació de comerciants, entitats...

Les funcions d’aquest Consell són:
 • Revisió i seguiment del Pla Local de Lectura fins la seva aprovació al Ple Municipal.
 • Desenvolupar el funcionament del consell.
 • Vetllar pel compliment de l’objectiu del Pla amb la redacció de programes anuals de lectura.
 • Promoure activitats durant el curs escolar de la promoció de la lectura i el coneixement.
 • Dotar el Pla amb eines d’avaluació.
 • Donar a conèixer el Pla Local i implicar les famílies en les diferents propostes.
 • Aconseguir recursos materials i econòmics per l’acompliment del Pla.

La Biblioteca Municipal és l’encarregada de la redacció del Pla, de les propostes i farà d’enllaç entre els diferents agents i de la redacció dels Programes anuals de lectura.
Aquest consell es reuneix un cop cada trimestre. Cal comentar que els programes anuals de lectura seran presentats al Consell Escolar Municipal.
Aquest Pla Local de Lectura tindrà vigència fins al 2016. Els programes anuals els aprovarà el Consell cada curs escolar.


Com a conclusió pensem que des de l’escola i des de la biblioteca pública, cal treballar en estreta col·laboració per tal que les actuacions siguin complementàries i coherents en la formació de les habilitats lectores de l’alumnat

Anna Barrera (Escola Santa Susanna. Grup Bibliomèdia)

Comentaris